Politechnika Warszawska System Administracji Studiami OKNO PW: Witryna Kandydatów
Zasady rekrutacji

Obecna rekrutacja na studia inżynierskie trwa od 02 sierpnia do 20 września.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zapis elektroniczny i dostarczenie kompletu dokumentów wymaganych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną PW. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów. Limit miejsc wyznacza Rada Wydziału, po czym jest on zatwierdzany przez Rektora PW zgodnie z uchwałą 300/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 20.05.2015r. Dziekan może rozszerzyć limit lub zamknąć rekrutację w momencie, gdy liczba złożonych wniosków o przyjęcie przekracza limit.

Przed zgłoszeniem się na studia prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku akademickiego a także Witryną Studia Inżynierskie w której zawarte są informacje dla kandydatów na studia. W Repozytorium znajduje się program studiów, zakresy programowe przedmiotów oraz opłaty.

Zgłoszenia kandydatów prowadzone są w dwu etapach:

 • Etap letni w okresie od 02 sierpnia do 20 września na wydziały:
  • Elektroniki i Technik Informacyjnych (specjalności: Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne, Teleinformatyka)
  • Elektryczny (specjalność: Informatyka Stosowana)
  • Mechatroniki (specjalność: Informatyka Przemysłowa)
 • Etap zimowy w okresie od 10 stycznia do 12 lutego na wydział
  • Elektroniki i Technik Informacyjnych (specjalności: Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne, Teleinformatyka)

Warunkiem przyjęcia na studia jest obowiązkowy zapis elektroniczny www.zapisy.pw.edu.pl (po którym zostaną wysłane dwa e-maile potwierdzające złożenie aplikacji na studia; jeden z rekrutacji PW drugi z OKNO PW) oraz dostarczenie kompletu wymaganych poniżej dokumentów:

 • Ankieta osobowa (pobrana po otrzymaniu e-maila z OKNO PW potwierdzającego złożenie aplikacji na studia)
 • Ślubowanie (dokument do pobrania po otrzymaniu e-maila z OKNO PW potwierdzającego złożenie aplikacji na studia)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW po okazaniu oryginału, przy składaniu osobistym dokumentów. W przypadku wysyłania kompletu dokumentów Pocztą Polska lub Kurierem należy wysłać dokument świadectwa dojrzałości w oryginale. Dokument oryginał matury po poświadczeniu kopii zostanie odesłany na adres podany w ankiecie osobowej.
 • Dwustronne ksero dowodu osobistego, poświadczone pieczątką szkoły, zakładu pracy kandydata, notariusza lub Politechnikę Warszawską.
 • Trzy fotografie o wymiarach 35x45 w formacie jak do dowodu osobistego, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty na poczcie lub wydruk elektroniczny za postępowanie rekrutacyjne. Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN, należy ją wpłacać na nr konta bankowego wygenerowany po zapisie elektronicznym.
 • Świadectwa dojrzałości uzyskane w szkołach zagranicznych honorowane są pod warunkiem, że Kuratorium Oświaty, ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wyda zaświadczenia uznające przedstawiany dokument za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości.

  Decyzja o przyjęciu na 1 rok studiów podejmowana będzie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną PW w etapie letnim po 20 września a w etapie zimowym po 12 lutym.

  Gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

  Studenci przyjęci na I rok studiów zostają zawiadomieni o przyjęciu pocztą zwykłą lub elektroniczną, a lista przyjętych ogłoszona zostanie w witrynie OKNO.

  Po przyjęciu na studia należy wnieść opłatę w wysokości 1800zł. Wpłata ta wystarcza na pierwsze pół roku nauki jeśli student zapisuje się na przedmioty zgodnie ze swoim programem. Po wyczerpaniu się kwoty 1800zł student wnosi opłatę tylko za przedmioty wybrane do nauki w danym półsemestrze.

  Komentarz: Zjazd 1 można zaliczyć wybierając jedną z dwóch możliwości:

  • poprzez uczestniczenie i zaliczenie laboratorium (trwa tydzień, we wrześniu każdego roku)
  • poprzez uczestniczenie i zaliczenie zdalne przedmiotu Podstawy Technologii Informacyjnej wybierając jedną z dwóch edycji w roku akademickim

  Język angielski można zaliczyć uczestnicząc w przedmiocie.

   Student w toku studiów powinien zaliczyć trzy poziomy j. angielskiego (w 2,3,4 roku studiów odpowienio poziom A,B,C lub B,C,D). Jeden kurs trwa trzy półsemestry zima, wiosna, lato i kończy się egzaminem.
   Kurs A,B,C jest odpowiednikiem zaliczenia egzaminu B2 na uczelni.
   Kurs B,C,D jest odpowiednikiem zaliczenia egzaminu B2 i slownictwa technicznego.

  Język angielski można zaliczyć uczestnicząc w egzaminie.

  • język angielski C (jeśli wybrana opcja kursów to A,B,C) pod warunkiem pozytywnej oceny z egzaminu, student zostanie zwolniony z uczestnictwa w przedmiotach j. angielski A i B oraz bedzie mógł przystąpić do egzaminów z tych kursów.
  • język angielski D (jeśli wybrana opcja kursów to B,C,D) pod warunkiem pozytywnej oceny z egzaminu, student zostanie zwolniony z uczestnictwa w przedmiotach j. angielski B i C oraz bedzie mógł przystąpić do egzaminów z tych kursów.

  Studenci przyjęci na Zaoczne Studia Inżynierskie na Odległość maja prawa studenckie.

  Rekrutacja na studia odbywa się w Ośrodku Kształcenia na Odległość OKNO PW.

  Przeniesienie i wznowienie odbywa się w Dziekanach danego Wydziału. Należy złożyć na odpowiednim formularzu podanie do Dziekana w sprawie przeniesienia czy też wznowienia. Formularze wydawane są przez Dziekanat danego Wydziału.

  Osoby skreślone z listy studentów, które kontynuowały zaliczenia przedmiotów mogą wznowić studia dla uzyskania dyplomu, jeżeli uzyskały zaliczenia wszystkich przedmiotów wymaganych programem.

  Studentem Zaocznych Studiów Inżynierskich na Odległość można również zostać, zgodnie z §11 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, w wyniku:

  • przeniesienia z innej uczelni do Politechniki Warszawskiej
  • zmiany wydziału w ramach Politechniki Warszawskiej
  • przeniesienia w ramach wydziału

  Ponadto §12 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej stwarza możliwość "Wznowienia studiów" zarówno studentom danego wydziału jak i innych wydziałów. Przy przeniesieniach, czy też wznowieniach, uzyskane wcześniej zaliczenia mogą być uznane. Decyzje o przeniesieniach, czy wznowieniach podejmuje Dziekan właściwego Wydziału.